Học Tập

Khen Thưởng Học Tập – Cải Tiến Quý 2/2023

“Không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo” và “Học tập suốt đời” là hai trong nhiều giá trị cốt lõi của SNV GROUP. Với mỗi quý trôi qua, SNV đều nhìn lại quá trình mà toàn bộ nhân viên … Read More

Featured Post